CT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở QUỐC PHÒNG TCKT – BQP.